keš študentski servis
 « podjetja
  Študentske novice  
Znesek na napotnici naj ne bo višji kot 400 EUR-ov.
 

Praktično izobraževanje in plačila
članek - 13.09.2005

V okviru našega izobraževalnega sistema so pri šolanju predvidene razli?ne oblike prakti?nega izobraževanja. Slednje lahko poteka v okviru izobraževalne ustanove ali pri delodajalcu. S prakti?nim izobraževanjem pri delodajalcih naj bi udeleženci pridobili prakti?na znanja, delovne sposobnosti in navade, spoznali naj bi delovna okolja in sodelavce, – teh znanj namre? v okviru izobraževalnih ustanov ni mo? pridobiti. Na ta na?in naj bi se dijaki in študenti hitreje vklju?ili v delovni proces podjetja.   več »

Zakon o dohodnini
novica - 19.05.2005

S 1.6.05 je stopila v veljavo dolo?ba s katero se ukinja akontacija dohodnine za študentsko delo. Spremembe izboljšujejo položaj študentov, ki se je po lanskem sprejetju zakona mo?no poslabšal.  več »

Brez akontacije dohodnine
članek - 04.05.2005

Ljubljana - Odbor DZ za finance in monetarno politiko je za obravnavo na redni majski seji DZ pripravil predlog novele zakona o dohodnini, ki ga je skupaj s potrebnimi 5000 podpisi volivcev v parlamentarno proceduro vložila Študentska organizacija Slovenije. Pri tem so ?lani odbora podprli predlog vlade, da se za delo, opravljeno prek študentskih servisov, ne obra?unava akontacija dohodnine, ?e znesek na napotnici ne presega 74.000 tolarjev.   več »

Izobraževanje bo malce dražje ...
članek - 26.04.2005

Slovenija se je odlo?ila, da bo postala na znanju temelje?a družba. Da pa ne bo ponovno ostalo pri besedah, je treba na podro?ju izobraževanja dose?i dva klju?na cilja: zagotoviti kvalitetno izobraževanje in omogo?iti dostop do izobraževanja. Slednji je odvisen od dveh dejavnikov: stroškov izobraževanja in virov financiranja.   več »

Sprememba: Dav?na zakonodaja
članek - 26.04.2005

Nova dav?na zakonodaja oz. njene spremembe na podro?ju študentskega dela so bile uvedene nepremišljeno in prehitro. Zaradi apela Študentske organizacije Slovenije je vlada poleti spremenila Zakon o dohodnini in to v manj kot enem mesecu. Obstoje?e spremembe je potrebno dopolniti in prenoviti.  več »

Akontacija dohodnine
članek - 25.04.2005

Nov zakon o dohodnini je uvedel akontacijo dohodnine za vse študentske prejemke. Takoj po sprejetju je DURS podal tudi mnenje o izvajanju tega zakona, študentske servise je opredelil kot pla?nike davka. Kar pomeni, da bi morali študentski servis obra?unavat in odtegovati akontacijo. A svoja mnenja je kmalu odstrani s svojih spletnih strani. Zakaj?  več »

Študentska tržnica
novica - 24.04.2005

5. maja 2005 bo na Bežigradu potekala, sedaj že tradicionalna prireditev, Študentska tržnica.   več »

Študentski boj
novica - 19.04.2005

Vse dokler bo študentsko delo predstavljalo pomemben socialni korektiv, študenti ne nameravajo popuš?ati pritiskom.   več »

Jože Mencinger odhaja
novica - 23.03.2005

Ljubljana - Senat Univerze v Ljubljani je sprejel sklep o za?etku postopka za izvolitev novega rektorja univerze. Sedanji rektor Jože Mencinger je na današnji seji senata napovedal, da se na tokratnih volitvah ve? ne bo potegoval za rektorsko mesto.   več »

Študentski krediti
članek - 17.03.2005

Nepremišljena poteza treh servisov, ki iš?ejo tržno nišo v kreditiranju študentov in sodelovanje dveh majhnih bank, ki želijo na ta na?in pove?ati število komitentov, bo prineslo mnogim študentom težave in ogled naših sodiš?. Kreditiranje poteka na nenavaden na?in. Študentom bodo banki ob vsakem izpla?ilu povišale limit v znesku akontacije. Banke ne bodo preverjale kreditne sposobnosti študentov, kot je to obi?ajno pri ostalih bankah, za kreditiranje pa se bo uporabljal limit, ki je ena najdražjih oblik posojanja denarja.   več »

Bleš?e?a prihodnost študenta
članek - 17.03.2005

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljevanju MDDSZ) je v oktobru podalo troje klju?nih zagotovil, in sicer da študentsko delo ni v nasprotju z evropskim pravnim redom, da je obstoj študentskega dela do leta 2012 zagotovljen in da bodo študentski servisi klju?ni dejavnik pri posredovanju prvih zaposlitev. MDDSZ je tako študentske servise priznalo kot enega klju?nih partnerjev pri reševanju temeljnega družbenega problema kot je zaposlovanje mladih, in s tem zagotovilo obstoj študentskega dela.  več »

Študenti zopet izigrani
članek - 17.03.2005

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) naj bi bila temeljna organizacija, ki združuje interese vseh študentskih organizacij in študentov. Ta organizacija ima sicer dobro za?rtane cilje, a se v stvarnosti še ni dovolj uveljavila in zato nima posebne teže. V pogajanja z vlado je stopila z omejenimi pogajalskimi izkušnjami in dobro pozicijo, saj združuje 90.000 študentov.   več »

 
Hitre povezave:
» vpis v servis
» naročanje napotnic
» prosta dela
» zaposlitve
Zadnjih 5 prostih del:
POMOČ V TRGOVINI ŠENTRUPERT
1 1
1 1
1 1
1 1